Profilaktyk Roku 2023 – zgłoś kandydata!

Profilaktyk Roku 2023 – zgłoś kandydata!

Rusza czwarta edycja konkursu na laureata ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023. Idea nagrody narodziła się w Instytucie Profilaktyki Zintegrowanej w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19, kiedy potrzeba działań profilaktycznych była szczególnie widoczna, a ich realizacja wyjątkowo trudna. Nagroda służy wyróżnieniu profilaktyków z pasją. Jej celem jest także podnoszenie społecznej świadomości dotyczącej centralnej roli profilaktyki problemów dzieci i młodzieży we współczesnym, niestabilnym świecie. W tym roku objęliśmy patronatem medialnym wydarzenie.


Już po raz czwarty Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) wraz z Kapitułą nagrody „Złote Ogniwo” podejmuje inicjatywę pozwalającą docenić najbardziej wyróżniających się profilaktyków. Publiczne wyróżnienie laureatów dotychczasowych trzech edycji stanowiło okazję do wyeksponowania ich sylwetek i wybitnych osiągnięć, będąc zarazem krokiem w kierunku podniesienia rangi tej tak ważnej społecznie profesji i misji.


Zobacz komu przyznawaliśmy Nagrodę w 2020, 20212022.


Nagroda ma charakter niezależny, obejmuje zarówno wymiar symboliczny (łańcuch ze „Złotym Ogniwem”) jak i finansowy, a o jej przyznaniu decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki (skład Kapituły podany jest w regulaminie).


Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w każdym czasie jest poważnym wyzwaniem. Stało się wyzwaniem jeszcze pilniejszym od momentu, gdy światem wstrząsnęła najpierw epidemia COVID-19 i związane z nią okresy izolacji, a później wybuch wojny na Ukrainie i jej konsekwencje.

W wyborze laureata nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku brany jest zawsze pod uwagę cały dorobek życiowy kandydatów, ze szczególnym uwzględnieniem działań i osiągnięć z ostatniego roku. Przyznając nagrodę za rok 2023 Kapituła będzie dodatkowo zwracać uwagę na to, w jakim stopniu działania kandydatów korespondują z wnioskami z badań i rekomendacjami praktycznymi przedstawionymi w raporcie Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie. Wybór najważniejszych wniosków i rekomendacji można znaleźć na stronach 34-42 raportu.


Nie chodzi tu o to czy kandydat zna najnowszy raport IPZIN, ani czy opiera się na jego treściach, ale o to czy działania przez niego realizowane korespondują z obrazem aktualnej sytuacji dzieci i młodzieży wyłaniającym się z wyników opisywanych w raporcie badań, i czy można te działania potraktować jako sposób wdrażania przynajmniej niektórych spośród wielu praktycznych rekomendacji raportu.


Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Szczegółowe kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane są w regulaminie Nagrody. Co ważne, zgodnie z regulaminem, laureatami nagrody nie mogą być osoby mające status znanych w całej Polsce ekspertów. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które nie uzyskały dotąd ogólnopolskiej rozpoznawalności, mimo że ich dorobek w pełni na to zasługuje.


W ramach tegorocznej edycji Nagrody, zgłoszenia będą przyjmowane do 12 kwietnia 2024 r. 
Ogłoszenie laureata odbędzie się podczas ogólnopolskiej gali. Informacje o tym wydarzeniu będzie można znaleźć m.in. na stronie www.ipzin.org


Kandydata zgłaszać można poprzez specjalnie przygotowany formularz:
https://forms.gle/rPuXBXAQXojE3qKG8


Prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza z wykorzystaniem szczegółowych instrukcji, co jest warunkiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia.