Dla autorów

Artykuły można przesyłać w formie elektronicznej na adres sekretarza redakcji remedium@etoh.edu.pl lub k.bochenska-wlostowska@etoh.edu.pl 

Nie jest wymagane przekazywanie wydrukowanych tekstów.

Typ pliku: Microsoft Word.

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.

Odstępy między wierszami: 1,5.

Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm.

Objętość artykułu (łącznie z bibliografią i przypisami): 9 000 lub 13 000 znaków ze spacjami.

 • Tekst powinien zawierać wprowadzenie (450 – 600 znaków liczonych ze spacjami).
 • Artykuły liczące 9 000 znaków powinny zawierać nie mniej niż 3 śródtytuły; liczące 13 000 znaków nie mniej niż 5 (nazwa śródtytułu nie powinna przekraczać 30-40 znaków liczonych ze spacjami).
 • Prosimy o dołączenie krótkiej informacji o autorze artykułu (dwa – trzy zdania; prosimy podać stopnie i tytuły naukowe), np.: pracownik naukowy w [tu nazwa katedry i uczelni] _doktorant w [tu nazwa katedry i uczelni] _ pedagog specjalista w zakresie [tu rodzaj specjalizacji] _ psycholog pracujący w [tu miejsce pracy] _ socjolog zajmujący się badaniem [tu rodzaj lub przedmiot badań].
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują honorarium. Podstawą do wyliczania wysokości honorarium jest objętość artykułu, zawartość merytoryczna, stopień trudności pozyskania informacji (do honorarium nie wlicza się bibliografii oraz notki biograficznej).
 • Prosimy o podanie adresu do korespondencji, emaila oraz telefonu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. W przypadku znaczących zmian redakcja uzgadnia formę końcową tekstu wraz z autorem.

PRZYPISY:

Obowiązują przepisy tzw. harwardzkie. W tekście głównym w nawiasie półokrągłym należy podać nazwisko autora (lub skrótu tytułu w przypadku prac zbiorowych), datę wydania oraz numery strony. Przypisy występują w wariantowych postaciach bez strony lub ze stroną, np.:

 • (Nowak, 1999)
 • (Nowak, 1999, s. 131)
 • (Biblioteki akademickie, 2005, s. 3)

W przypadku, kiedy autorami danej publikacji są dwie osoby, podaje się obydwa nazwiska rozdzielając je przecinkiem, np.:

 • (Pioterek, Zieleniecka, 2000, s. 31)

W przypadku trzech autorów można podać nazwisko pierwszego i użyć skrótu polskiego „i in.”, np.:

 • (Żmigrodzki i in., 2007, s. 23-25)

Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd., np.

 • (Maj, 1999a, s. 2)
 • (Maj, 1999b, s. 14)
 • (Maj, 1999c, s. 1)

BIBLIOGRAFIA:

W bibliografii załącznikowej – będącej wykazem wykorzystanej literatury – należy zamieszczać  odpowiednie oznaczenia przy latach wydania, np.:

 • Maj M. (1999a), Biblioteki, Warszawa.
 • Maj M. (1999b), Infobroker, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 14, s. 13-24.
 • Maj M. (1999c), Kształcenie kadr bibliotecznych, Warszawa.

Prosimy ograniczyć się do maksymalnie 5 pozycji bibliograficznych.