Partnerzy

Miesięcznik REMEDIUM wydawany jest przez Fundację ETOH (Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych). Pismo współfinansują: Krajowe Centrum Przeciwdziałania UzależnieniomMinisterstwo Zdrowia. Pismo współprcuje z  m.st. Warszawy w ramach promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji.

 

logo kcpu

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). KCPU powstało z dwóch istniejących wcześniej instytucji Państwowej Agencji Przeciwdziałaniu Problemom Alkoholowym oraz Krajowego Biura do spr. Przeciwdziałania Narkomanii, KCPU jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania realizowane przez nią znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez KCPU, finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych.
 
Kontakt:
 
 kcpu.gov.pl
 


Fundacja ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH powstała w grudniu 1991 roku. Jej celem statutowym jest:

  • prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz
  • gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek

Fundacja prowadzi ogólnopolską działalność szkoleniową w różnym zakresie dla różnych grup zawodowych. Szkolenia obejmują zagadnienia profilaktyki w szkole, pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, agresji i przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym, rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

W 2000 r. powołana została niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli – Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, która został wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Odbiorcami programów szkoleniowych prowadzonych przez Centrum w głównej mierze są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy samorządowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze. Wiele z przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizowanych i współrealizowanych jest przez Fundację z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową.

W 1994 roku w ramach Fundacji ETOH powstał Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”. Ośrodek mieści się przy ul. ul. Hożej 41 (domofon 200) w Warszawie. Głównym zadaniem „Pępka” jest pomoc psychologiczna dzieciom.

Fundacja jest wydawcą miesięcznika Świat Problemów i wydawcą miesięcznika Remedium.

Świat Problemów dostarcza podstawowej wiedzy we wszystkich specjalnościach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (nowoczesne metody psychoterapii, profilaktyka, praca socjalna, specyfika realizowania programów w gminach).

Remedium poświęcone jest profilaktyce uzależnień i innych zachowań problemowych. Pismo prezentuje na swoich łamach zagadnienia związane z profilaktyką problemową prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieży.
Fundacja wydaje także publikacje książkowe i zajmuje się dystrybucją wydawnictw poruszających tematykę uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w różnych aspektach oraz problemów psychologicznych z nimi związanych.


Kontakt: ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
tel. 22 836-80-80
fax 22 836-80-81
e-mail: etoh@etoh.edu.pl, http://www.etoh.edu.pl

 


Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

http://www.mz.gov.pl