Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelna
Patrycja Guevara-Woźniak

Redaktor, filozof, dydaktyk, edytor. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie psychologii i filozofii oraz podyplomowe studia dziennikarskie na tej samej uczelni. Jest absolwentką Akademii Filmu i Telewizji w zakresie technik montażu filmowego i reżyserii. Współpracowała z Wyższą Szkołą Artystyczną oraz Pedagogium - Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie redakcyjne zdobywała w tygodniku ogólnopolskim Ozon. Pełniła funkcję sekretarza redakcji miesięcznika Civitas Christiana i miesięcznika Nasz Głos, redagowała strony internetowe. Jest autorką tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych.

Interesuje się sztuką i teorią sztuki, lubi czytać kryminały i reportaże oraz schować się na odludziu. Prywatnie mama trzech córek, które każdego dnia uczą ją tego, czym jest miłość, pokora i wzajemne zrozumienie.

Kontakt:
Tel.: 608 608 499
E-mail: remedium.guevara.wozniak@gmail.com


Zastępca redaktora naczelnego 
  

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel, wykładowca akademicki, publicysta. Autorka wielu książek i setek artykułów. Pomysłodawczyni projektu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności. Twórca wielu projektów edukacyjnych, wychowawczych, a także kulturalnych. W badaniach koncentruje się na wpływie mediów na procesy  edukacyjne i społeczne, komunikacji społecznej i oddziaływaniu działalności artystycznej na człowieka. Członek wielu gremiów naukowych i edukacyjnych.

Kontakt:
Tel.: 530 500 247
E-mail: k.bochenska-wlostowska@etoh.edu.pl 

 

Redaktor

Agata Jabłonowska-Turkiewicz

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; współpracowała z Dziennikiem Wschodnim; redagowała magazyn uliczny „Wspak”, kolportowany na ulicach Warszawy przez osoby bezdomne; współtworzyła i nadal redaguje magazyn „Res sacra miser” o działalności charytatywnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej; dziennikarka portalu niepełnosprawni.pl oraz miesięcznika Integracja; prywatnie mama dwóch synów – Stanisława i niepełnosprawnego Antka

E-mail: a.jablonowska-turkiewicz@etoh.edu.pl 

Redaktor

Tadeusz Pulcyn

Ukończył apologetykę w ATK w Warszawie. Od 1978 roku redaktor i dziennikarz. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych o charakterze konfesyjnym, także dotyczących uzależnień. Redaktor miesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie” (1978-2021), nauczyciel akademicki w Zakładzie Dziennikarstwa Prasowego i Edytorstwa w UKSW (2005-2007), publicysta miesięcznika „Świat Problemów” (2007-2023).

Korekta

Dominika Gawryluk


Sekretarz redakcji

Ewa Królak

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracyjno – Społecznej w Warszawie, Wydział Administracji – Wykwalifikowany pracownik administracji publicznej dla służby cywilnej i instytucji samorządowych. Od 1997 r. asystent Zarządu Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie;

Kontakt:
Tel.: 730 800 185
E-mail: remedium@etoh.edu.pl, ekrolak@etoh.edu.pl


Foto, realizacja
dr Katarzyna Szarek 

Doktor sztuki. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Wyższej Szkole Artystycznej oraz w Warszawskiej Szkole Reklamy. Absolwentka ASP w Warszawie oraz zakopiańskiej „Szkoły Kenara”. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Centrum Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz badań i dokumentacji kultury „A posteriori”, Wydawnictwem Editions Spotkania, Wydawnictwem Biały Kos, Dublin Theatre Festival, Theatre and Technology Symposium in Dublin, Teatrem Dramatycznym Na Woli, Teatrem Kamienica, TVP, Polsat, Festiwalem filmowym „Kino z Duszą”, Warszawskim Festiwalem Filmowym.

 

Kolegium redakcyjne

dr Bogusława Bukowska

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ekspert Grupy Pompidou Rady Europy, członek zarządu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie; brała udział w pracach wielu zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia m.in. w pracach Zespołu ds. Opracowania Standardów i Akredytacji w dziedzinie leczenia uzależnienia od narkotyków oraz Rady ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Jolanta Zawór

Psycholog, trener, socjoterapeuta, praktyk dramy. Przez wiele lat psycholog w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego na ulicy Twardej w Warszawie. Obecnie specjalista w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Organizuje formy doskonalenia, przygotowuje publikacje w  serii wydawniczej „Zdowie psychiczne”. Współtworzyła program "Dodać sił". Opiniuje materiały edukacyjne. Koordynatorka programu rekomendowanego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Przedstawiciel ORE w Zespole ds. Oceny i Rekomendacji Programów Profilaktycznych. 

Robert Frączek

Pedagog, absolwent Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, ukończył studia podyplomowe Zarządzanie projektami profilaktycznymi w systemie oświaty i społecznościach lokalnych. Jest realizatorem programów profilaktycznych (m.in. NOE, Debata, Drugi Elementarz, PION. Od 1998 r. pracował w dziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmującym się profilaktyką dzieci i młodzieży oraz pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Obecnie pracuje w Krajowym Centrum Przeciwdziałaniom Uzależnieniom w dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej. Uczestniczył w pracach merytorycznych i organizacyjnych wielu projektów z obszaru profilaktyki: kampanii edukacyjnych, szkoleń i konferencji. Przez ponad 5 lat zaangażowany w działania gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Piastowie, najpierw jako członek komisji, potem jako przewodniczący. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie realizując warsztaty profilaktyczno-adaptacyjne dla studentów.

dr Anna Jarmuszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów magisterskich: filologia polska (UAM) i zarządzanie własnością intelektualną (UJ). W badaniach naukowych skupia się na problemach literatury współczesnej oraz zagadnieniach prawa autorskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od 2015 roku zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Remedium”. Interesuje się literaturą piękną, sztukami wizualnymi oraz architekturą wnętrz.

Sylwia Pawłowska

Psycholog kliniczny, absolwentka Wydziału Psychologii UW. Pracuje z dziećmi młodzieżą uczącą się w szkołach społecznych Fundacji Alter Edu, zajmując się także rewalidacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnik projektu naukowo-badawczego dotyczącego gamifikacji jako narzędzia motywującego do nauki finansowanego z funduszy NCBR. Prywatnie świadoma i krytyczna konsumentka kultury masowej oraz zaangażowana badaczka antropologii życia codziennego „gimbazy”. Mama dwójki nastolatków.

Rada Programowa

  • prof. Barbara Woynarowska
  • prof. Marek Dziewiecki
  • prof. Zbigniew B. Gaś
  • prof. Zbigniew Izdebski
  • Tomasz Harasimowicz
  • dr Piotr Jabłoński