Partnerzy

Miesięcznik REMEDIUM wydawany jest przez Fundację ETOH (Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych). Pismo współfinansują: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMinisterstwo ZdrowiaKrajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pismo jest dofinansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania pn. „Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach”.

parpa-logo

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest specjalistyczną agendą rządową łączącą profesjonalną działalność usługową (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.) z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych). Agencja jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe na zadania realizowane przez nią znajdują się w strukturze budżetu Ministra Zdrowia. Większość działań prowadzonych lub koordynowanych przez Agencję, finansowana jest w formie dotacji dla organizacji pozarządowych lub zakupu usług specjalistycznych.

Cele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację.
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań.
 • Współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami samorządów terenowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego. Zlecanie i finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.
 • Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową.

Programy profilaktyczne i naprawcze realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program I: Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Program II: Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu

Program III: Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych

Program IV: Doskonalenie metod pomocy psychospołecznej dla dzieci alkoholików

Program V: Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych

Program VI: Rozwijanie programów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa związanym z nietrzeźwością w miejscach publicznych

Program VII: Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Program VIII: Wspieranie realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym

Program IX: Inicjowanie i koordynacja badań naukowych, ekspertyz oraz monitorowanie problemów alkoholowych i realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Program X: Wspieranie rozwoju lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych

Program XI: Inne (interwencje, legislacja, współpraca zagraniczna)

Kontakt: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa

tel.: (+48 22) 250 63 25

tel.: (+48 22) 250 63 60

http://www.parpa.pl

 


Fundacja ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH powstała w grudniu 1991 roku. Jej celem statutowym jest:

 • prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz
 • gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek

Fundacja prowadzi ogólnopolską działalność szkoleniową w różnym zakresie dla różnych grup zawodowych. Szkolenia obejmują zagadnienia profilaktyki w szkole, pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, agresji i przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym, rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

W 2000 r. powołana została niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli – Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, która został wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Odbiorcami programów szkoleniowych prowadzonych przez Centrum w głównej mierze są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy samorządowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze. Wiele z przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizowanych i współrealizowanych jest przez Fundację z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową.

W 1994 roku w ramach Fundacji ETOH powstał Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”. Ośrodek mieści się przy ul. ul. Hożej 41 (domofon 200) w Warszawie. Głównym zadaniem „Pępka” jest pomoc psychologiczna dzieciom.

Fundacja jest wydawcą miesięcznika Świat Problemów i wydawcą miesięcznika Remedium.

Świat Problemów dostarcza podstawowej wiedzy we wszystkich specjalnościach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (nowoczesne metody psychoterapii, profilaktyka, praca socjalna, specyfika realizowania programów w gminach).

Remedium poświęcone jest profilaktyce uzależnień i innych zachowań problemowych. Pismo prezentuje na swoich łamach zagadnienia związane z profilaktyką problemową prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieży.
Fundacja wydaje także publikacje książkowe i zajmuje się dystrybucją wydawnictw poruszających tematykę uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w różnych aspektach oraz problemów psychologicznych z nimi związanych.


Kontakt: ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
tel. 22 836-80-80
fax 22 836-80-81
e-mail: etoh@etoh.edu.pl, http://www.etoh.edu.pl


Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Do zakresu działania Biura Pomocy i Projektów Społecznych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki wynikających z przepisów prawa;
 2. opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów dotyczących zadań Biura;
 3. ocena stanu, zasobów, efektywności pomocy społecznej i skuteczności profilaktyki na terenie m.st. Warszawy;
 4. wypracowanie standardów usług z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki;
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem gminnego systemu wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, bezdomnym i uzależnionym oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 6. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie ogólnomiejskich projektów i  programów, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki;
 7. wspieranie biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz osób prawnych m.st. Warszawy w opracowywaniu i wdrażaniu projektów z zakresu polityki społecznej finansowanych ze środków funduszy europejskich;
 8. prowadzenie ewidencji projektów społecznych realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
 9. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Biura;
 10. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 11. (uchylony);
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez m.st. Warszawę pomocy osobom przybyłym do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej;
 13. nadzór i koordynacja działań wykonywanych przez dzielnice, ośrodki pomocy społecznej i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, związanych z zakresem ich działalności;
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o znaczeniu ponaddzielnicowym, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do trzech lat;
 15. z zakresu spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w ust. 2, prowadzenie spraw dotyczących:
  • udzielania urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych i bezpłatnych do jednego miesiąca oraz wyrażania zgody na wyjazdy służbowe,
  • składania i opiniowania wniosków dotyczących przyznawania premii i nagród,
  • prowadzenie konkursów na stanowiska kierownicze w tych jednostkach – z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji dzielnic;
 16. wstępne angażowanie w systemie informatycznym SAP umów, zamówień i zaliczek oraz wstępne wprowadzanie do systemu wniosków o płatność w zakresie zadań realizowanych w ramach planu wydatków Biura;
 17. prowadzenie spraw dotyczących podziału dotacji celowych otrzymanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podziału dofinansowania do zadań własnych m.st. Warszawy na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej dla dzielnic i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy;
 18. monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez m.st. Warszawa;
 19. koordynacja spraw związanych z wykonywaniem przez dzielnice m.st. Warszawy zadań z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
 20. wyznaczanie miejsc wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie bazy podmiotów, w których ta praca może być wykonywana, współpraca z sądami powszechnymi, a także monitoring i sprawozdawczość w zakresie wykonywania tego zadania;
 21. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem w m.st. Warszawie, żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;
 22. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 23. realizowanie zadań beneficjenta funduszy europejskich dla wybranych projektów społecznych  realizowanych w Urzędzie;
 24. prowadzenie działań informacyjnych w Urzędzie, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i zarządzania projektowego w zakresie społecznym;
 25. koordynowanie działalności ośrodków pomocy społecznej i dzielnic w zakresie realizacji spraw społecznych.

Dane kontaktowe

 1. Niecała 2
  00-098 Warszawa
  Telefon: 22 443-14-40
  e-mail: sekretariat-bps@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl/politykaspoleczna

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

http://www.mz.gov.pl


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

www.kbpn.gov.pl

www.narkomania.gov.pl